ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งที่ 410/2565 ลว. 4 ก.ค. 65 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรี4 ก.ค. 2565
2คำสั่งที่ 337/2565 ลว.13 มิ.ย.65 มอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรี13 มิ.ย. 2565
3คำสั่งที่ 333/2565 ลว. 10 มิ.ย. 65 แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี10 มิ.ย. 2565
4ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือก โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติ16 ก.ย. 2564
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม3 ส.ค. 2564
6คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลทับช้าง12 พ.ค. 2564
7คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือเทียบเท่า12 พ.ค. 2564
8ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง30 เม.ย. 2564
9ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉฺิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22)29 เม.ย. 2564
10คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1246/2564 ลงวันที่​ 25 เมษายน​2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถาน25 เม.ย. 2564
11คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1238/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี23 เม.ย. 2564
12ประกาศ จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี23 เม.ย. 2564
13ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ง8 มี.ค. 2564
14ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง12 ก.พ. 2564
15ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี5 ก.พ. 2564
16ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง1 ก.พ. 2564
17ประกาศ ทต.ทับช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเเละติดเเผ่นป้าย30 ต.ค. 2563
18ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและขอยื่นคำขอ15 เม.ย. 2563
19ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง15 เม.ย. 2563
20ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร15 เม.ย. 2563

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
10
เมื่อวานนี้
29
เดือนนี้
29
เดือนที่แล้ว
3,146
ปีนี้
19,879
ปีที่แล้ว
13,096
ทั้งหมด
32,975
ไอพี ของคุณ
3.238.199.4
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 10 29 29 3,146 19,879 13,096 32,975 3.238.199.4