ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


ลำดับรายการวันที่
1การมอบหมายและการมอบอำนาจ ให้กับรองนายกเทศมนตรี2 มิ.ย. 2564
2ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง30 เม.ย. 2564
3ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉฺิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 22)29 เม.ย. 2564
4คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1246/2564 ลงวันที่​ 25 เมษายน​2564 เรื่อง มาตรการการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากเคหสถาน25 เม.ย. 2564
5คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1238/2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี23 เม.ย. 2564
6ประกาศ จังหวัดจันทบุรี ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี23 เม.ย. 2564
7ประกาศการกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกต้ง8 มี.ค. 2564
8ประกาศเรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง12 ก.พ. 2564
9ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี5 ก.พ. 2564
10ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทับช้าง1 ก.พ. 2564
11ประกาศ ทต.ทับช้าง เรื่อง หลักเกณฑ์เเละวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งเเละติดเเผ่นป้าย30 ต.ค. 2563
12ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและขอยื่นคำขอ15 เม.ย. 2563
13ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง15 เม.ย. 2563
14ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร15 เม.ย. 2563
15ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการขุดดินและถมดิน15 เม.ย. 2563
16คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลทับช้าง30 เม.ย. 2562
17ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการเทศบาลตำบลทับช้าง23 เม.ย. 2562
18ประกาศคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์7 มี.ค. 2562
19ประกาศคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์7 มี.ค. 2562
20ประกาศเจตนารมณ์ คำมั่น5 มี.ค. 2562

12  >> >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
154
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
1,054
เดือนที่แล้ว
2,065
ปีนี้
9,295
ปีที่แล้ว
13,096
ทั้งหมด
22,391
ไอพี ของคุณ
3.238.180.255
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 154 65 1,054 2,065 9,295 13,096 22,391 3.238.180.255