ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


นางสาวธนพร สุขบวรวัฒน์
หัวหน้าสำนักปลัด
09-1779-7276


นางสาวณัฏฐพร แซวใจดี
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
(งานธุรการ)


นางสาวฐาปพัฒณ์ อมาตย์มนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานธุรการ)


นางประภาพร พูลทวี
ภารโรง
(งานธุรการ)


ว่าง
คนงาน
(งานธุรการ)


นางรัชริษา บุญมา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(งานบริหารงานบุคคล)


นายอธิวัฒน์ เที่ยงธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานบริหารงานบุคคล)


นางสาวปุณญาพร ภูวงค์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
(งานทะเบียนราษฎร)


นางวาสนา เกษมศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
(งานทะเบียนราษฎร)


จ่าเอกมงคล สุขธรรมา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)


นายนพฤทธิ์ ทองนพคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางสาวชาลิสา อรุณพูลทรัพย์
ผู้ช่่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานป้องกันฯ)
(ช่วยราชการกองคลัง)


นายจักรพันธ์ แก้วอุดม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)


นายวีระ เขียวลำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ผู้มีทักษะ)


นายอิสระ เพชรน้อย
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
(ช่วยราชการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)


นายกิติชัย ดอนทิสธรรม
พนักงานดับเพลิง


นายศักดิ์สิทธิ์ แซวใจดี
พนักงานดับเพลิง


นายเสกสรรค์ โพธิ์ทอง
พนักงานดับเพลิง


นายวิโรจน์ วิรุนระพันธุ์
พนักงานดับเพลิง


ว่าง
พนักงานดับเพลิง


ว่าง
่พนักงานดับเพลิง


ว่าง
่พนักงานดับเพลิง


ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(ทั่วไป)


นายพงศ์ณภัทร วิชัยดิษฐ์
นิติกร
(งานนิติการ)


ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนมน กล้าหาญ
ผู้ช่วยนิติกร
(งานนิติการ)


นางนันทรัตน์ จิตพานิชย์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(งานแผนและงบประมาณ)


นางสาวนันทภัค จังอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(งานแผนและงบประมาณ)


นางสาวแทนขวัญ ธนวรรธน์วกุล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(งานสวัสดิการสังคม)


นางสาวจุฑามาศ ทับประโคน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
(งานสวัสดิการสังคม)


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
87
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
4,335
เดือนที่แล้ว
4,335
ปีนี้
10,675
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
54,676
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 87 125 4,335 4,335 10,675 30,905 54,676 3.238.134.157