ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


1
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

วันที่ 18-19 ธันวาคม 2565 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด กองการศึกษา เทศบาลตำบลทับช้าง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรมแมนดาริน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกับเข้าศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเทศบาล4 (เพาะชำ) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหลักร้อยอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาหลักสูตร และชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ(PLC) การประเมินประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน(PA) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำความรู้มาพัฒนาตนเองและมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน สถานศึกษาและองค์กรท้องถิ่น.

21 ธันวาคม 2565

ดับเพลิงไหม้ร้านมีดีการยาง,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
16 ธันวาคม 2565
เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลทับช้างได้รับแจ้งเหตุมีเหตุเพลิงไหม้ บริเวณร้านมีดีการยาง หมู่ที่ 1 ตำบลทับช้าง
ชุดปฏิบัติการรถน้ำดับเพลิงเทศบาลตำบลทับช้างลงพื้นที่อย่างรวดเร็ว และได้รับความร่วมมือจากเทศบาล/อบต. และหน่วยงานภาคเอกชนใกล้เคียง คือ
1.ทต.ทรายขาว
2.อบต.ปะตง
3.อบต.ทุ่งขนาน
4.อบต.สะตอน
5.ทต.หนองตาคง
6.ทต.เทพนิมิตร
7.ทต.วังทอง
8.ทต.วังสมบูรณ์
9.หน่วยงานภาคเอกชนทุกหน่วยงาน
10.อบต.ทรายขาว
11.ตชด.กองร้อยที่ 114
12.ชุดอาสากู้ภัยทับช้าง-สอยดาว
13.สภ.สอยดาว
14.การไฟฟ้าสอยดาว
15.และหน่วยงานอื่นๆที่ให้ความช่วยเหลือ
เข้าสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลาม ตลอดจนการให้ความช่วยเหลืออื่นๆ จนเป็นผลสำเร็จ ทางเทศบาลตำบลทับช้าง ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
------------------------------------
เหตุด่วน. เหตุร้ายแจ้ง.งานป้องกันฯ ทต.ทับช้าง 0648205356 ตลอด24 ชั่วโมง
16 ธันวาคม 2565

ว่าที่ร้อยโทสมบัติ จึงตระกูลนายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลตำบลทับช้างร่วมกันรณรงค์สืบสานประเพณีลอยกระทงรักษ์โลก,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
08 พฤศจิกายน 2565

โครงการส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ "การล้างมือ" วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 "ร่วมกันเป็นหนึ่งเพื่อสุขอนามัยของมือ:Unite for Universal Hand Hygiene",เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
27 ตุลาคม 2565

กิจกรรมล้างมือ,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
27 ตุลาคม 2565

ประชุมหารือแนวทาง แผนเผชิญเหตุ,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

10 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยโทสมบัติ จึงตระกูล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้อำนวยการกอง ร่วมประชุมหารือแนวทาง แผนเผชิญเหตุ ในตำบลทับช้าง โดย ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก, ผู้อำนวยการโรงเรียน, หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, ทหาร, ตำรวจ

10 ตุลาคม 2565

มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรให้กับครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

7 ตุลาคม 2565 ว่าที่ร้อยโทสมบัติ จึงตระกูล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ เทศบาลตำบลทับช้าง ได้มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตร ให้กับครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับประเทศ จากการเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมการศึกษาท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

07 ตุลาคม 2565

ร่วมไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต ณ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
วันที่ 7 ต.ค. 2565 คณะครู นักเรียน และบุคลากรกองการศึกษา เทศบาลตำบลทับช้าง ร่วมไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต และครอบครัวผู้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์เด็กเล็ก อบต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู
07 ตุลาคม 2565

ขอแสดงความยินดีคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมแข่งขันมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศครั้งที่ 12,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1 ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 12" ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับรางวัลดังนี้
1.คัดลายมือ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ระดับเหรียญทองอันดับที่ 12 ของประเทศ
2.การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 3
ระดับเหรียญทองที่ 6 ของประเทศ
07 ตุลาคม 2565

พิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา มูลนิธิคุณพุ่ม,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

มูลนิธีคุณพุ่ม จัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี วันที่ 23 กันยายน 2565

ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

23 กันยายน 2565

ประชุมกรรมการศูนย์ฯ ม.3,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ก.ย.2565 เวลา 15.00 น.
ณ ศพด.บ้านสะพานหก หมู่ที่ 3
22 กันยายน 2565

ประชุมสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2565,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

ว่าที่ร้อยโท สมบัติ จึงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง พร้อมด้วย น.ส ภัทรดา พึ่งพราหม รองนายกเทศมนตรี ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 /2565 ปี 2565
วันที่ 19-21 กันยายน 2565
ณ อาคารอิมแพ็ค เมืองทองธานี

21 กันยายน 2565

โครงถังขยะเปียกลดโลกร้อน โรงเรียนเทศบาลทับช้าง1,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
21 กันยายน 2565

ประชุมกรรมการศูนย์ฯ ม.12,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th
ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ
วันพุธ ที่ 21 ก.ย.2565 เวลา 15.00 น.
ณ ศพด.บ้านคลองทรัพย์ หมู่ที่ 12
21 กันยายน 2565

ประชุมกรรมการศูนย์ ม.7,เทศบาลตำบลทับช้าง,thapchang.go.th

วันศุกร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00น ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ปีงบประมาน 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซอยสุขสันต์ หมู่7 ขอขอบคุณคณะกรรมการศูนย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ ขอบคุณค่ะ

16 กันยายน 2565

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 26  (380 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
48
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
311
เดือนที่แล้ว
3,883
ปีนี้
18,612
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
62,613
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 48 60 311 3,883 18,612 30,905 62,613 44.200.82.149