ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


นโยบายผู้บริหาร

วิสัยทัศน์เพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลทับช้าง

“  ทับช้างเมืองน่าอยู่  เศรษฐกิจชุมชนดี  เกษตรกรรมเด่น  โคนมดัง  สาธารณูปโภคครบครัน ป้องกันสาธารณภัย   หลากหลายประเพณี   สุขภาพดีถ้วนหน้า   การศึกษาก้าวไกล   สิ่งแวดล้อมสดใส  ปลอดภัยยาเสพติด พิชิตความยากจน  ”

คำขวัญตำบล “ สุดแดนแผ่นดินจันทบูรณ์  เพิ่มพูนสินค้าเกษตรกรรม  หลวงปู่ดำศักดิ์สิทธิ์คู่ตำบล  เป็นแหล่งชุมชนผลิตโคนม  อุดมด้วยวัฒนธรรมหลากหลาย  ประวัติศาสตร์พระเจ้าตากพักทัพ  ยินดีต้อนรับสู่น้ำตกกรวดกรอง  ธรรมชาติน่ามองดูปลากกหิน  บริการด้วยรอยยิ้มเป็นอาจิณ  ประทับใจมิรู้สิ้นผู้มาเยือน ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลทับช้าง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ้านเมืองน่าอยู่น่าอาศัยสาธารณูปโภคครบครัน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมร่มเย็นเป็นสุข
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการบริหารองค์กร
แนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลทับช้าง
แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาทาง สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำไฟฟ้า ประปา
–  ก่อสร้างปรับปรุงการคมนาคมให้มีความสะดวก  รวดเร็วและปลอดภัย
–  ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
–  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปาในหมู่บ้านให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ สะอาด ปลอดภัย ประหยัด
–  แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง  ระบายน้ำลงสู่แหล่งน้ำตามธรรมชาติอย่างรวดเร็ว
–  บริการสิ่งสาธารณูปโภคที่มีความจำเป็นให้ทั่วถึง
แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน
–  ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ให้แก่เกษตรกรทุกระดับ
–  สร้างเครือข่ายกลุ่ม/สถาบันการเกษตร  สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ทุกระดับอย่างเป็นระบบซึ่งกันและกัน
–  ส่งเสริมการผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด
–  ส่งเสริมและจัดให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรและสินค้าพื้นเมืองในท้องถิ่น
–   ส่งเสริมการจัดทำแปลงสาธิตหรือกิจกรรมสาธิตด้านการปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์  
เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
–  สนับสนุนให้เกษตรกร  สถาบันเกษตร  ได้รับรู้ข้อมูลข้าวสารการเคลื่อนไหวด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
–  สนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมการผลิต  ตลอดจนการบรรจุหีบห่อ และการบริการจัดการของผู้ประกอบการในพื้นที่
–  ส่งเสริมอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อย
–  ให้มีตลาดกลาง การเกษตรหรือตลาดสดของตำบล
–  ให้ความรู้แก่ชุมชนและสร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  ให้เพียงพอและมีคุณภาพ
–  ส่งเสริมให้ผู้ว่างงานมีงานทำ  โดยการพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับแรงงาน
–  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรในตำบลและมีมาตรการด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
–  จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ
– จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึก เฝ้าระวัง  ป้องกัน  บำบัดฟื้นฟู  พัฒนาและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–  สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์และหวงแหน
ทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง
–  ให้มีองค์กรชุมชนเข้าไปดูแล/รับผิดชอบ  รวมทั้งมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการในทุก
ระดับกับภาคราชการ
– ให้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างถิ่นจริงจังและต่อเนื่อง
– ให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อการปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
–  สนับสนุนงบประมาณบุคลากรที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ
–  ป้องกันการบุกรุกที่ดินสาธารณะ ป่าไม้ ลำคลอง
แนวทางการพัฒนาป้องกัน  รักษา  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย  ป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดโรคติดต่อ  ส่งเสริมการศึกษาและอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น
–  ให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในตำบล เป็นเบี้ยยังชีพและอุปกรณ์ต่าง ๆ
–   สนับสนุนส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน
–   จัดหาสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและจัดการแข่งขันกีฬาทุกเพศวัย
–   ท้องถิ่นมีความพร้อม  ความเข้มแข็งในการรองรับถ่ายโอนสถานศึกษาและจัดการศึกษา
–   สนับสนุนงบประมาณนอกโรงเรียนหรือการศึกษาตลอดชีวิต  จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้ความรู้
–   ส่งเสริมสถาบันทางศาสนา  มีส่วนร่วมในการอบรม  จริยธรรมในสถานศึกษามากขึ้น
–   สนับสนุนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยว  เชิงคุณธรรม  จริยธรรม
–   สนับสนุนกิจการของโรงเรียนในตำบลให้ได้คุณภาพการศึกษาของ สมศ.
–   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทางวัฒนธรรมให้แพร่หลาย
–   ทำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล ให้ได้มาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมท้องถิ่น
–   ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์เผยแพร่และพัฒนาด้านวัฒนธรรมประเพณีอย่างจริงจัง
–  สร้างความเข้มแข็งของครอบครัว/ชุมชน  ป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม ฯลฯ
–   ให้ประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพอย่างทั่วถึง
–   ให้การป้องกันภัย บรรเทา สาธารณภัยมีความพร้อมรวดเร็ว เพียงพอ
แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน  พัฒนาความสามารถบุคลากร  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  ส่งเสริมสวัสดิการ
–   พัฒนาการบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ทำงานเป็นทีม
–   ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุกระดับ
–   เผยแพร่ข่าวสารการดำเนินกิจกรรมขององค์กรทุกรูปแบบ
–   ส่งเสริมสวัสดิการ  พร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
–   ส่งเสริมการศึกษาต่อของสมาชิก  ทต. ผู้บริหารและพนักงาน อย่างทั่วถึง
–  จัดหาที่ดิน ก่อสร้างสำนักงานบริการประชาชนเพิ่มเติม
–  เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมพื้นที่
–  พัฒนาคุณภาพด้านการให้บริการประชาชนแบบบริการถึงที่หรือวันสตอปเซอร์วิส
–  ประสานงานกับหน่วยงาน องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นโยบายของเทศบาลประสบผลสำเร็จ

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
42
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
311
เดือนที่แล้ว
3,883
ปีนี้
18,612
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
62,613
ไอพี ของคุณ
44.200.82.149
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 42 60 311 3,883 18,612 30,905 62,613 44.200.82.149