ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลทับช้าง

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


โรงเรียนเทศบาลทับช้าง ๑ระบบงานสารบรรณเทศบาลตำบลทับช้าง

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะห่างจากอำเภอ)

ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 108/1 หมู่ที่ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี บนถนนทางหลวงหมายเลข 317 สายจันทบุรี – สระแก้ว อยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดจันทบุรี ห่างจากตัวเมืองจันทบุรีประมาณ 80 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอสอยดาวประมาณ 12 กิโลเมตร สำนักงานเทศบาลตำบลทับช้าง ตั้งอยู่ในซอยนิคมสหกรณ์ 78 (ซับตาหัน) ห่างจากทางหลวง 317 เข้าไปประมาณ 200 เมตร จะอยู่ทางด้านขวามือ ตำบลทับช้างมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ ดังนี้

ทิศเหนือ          จรดตำบลวังทอง, ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ และตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ทิศใต้             ติดกับตำบลปะตง อำเภอสอยดาว และตำบลจันเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฎจังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก     ติดกับตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันตก      ติดกับตำบลขุนซ่อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเป็นตารางกิโลเมตรและไร่

ตำบลทับช้างมีเนื้อที่โดยประมาณ 222.5 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 189,078 ไร่

ภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ

          ลักษณะโดยทั่วไปเป็นที่ราบ มีเนินเขาเป็นบางส่วน พื้นที่ทางทิศตะวันตกติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญหลายสายภายในตำบล

ภูมิอากาศโดยทั่วไปจะมีอากาศเย็นสบาย เป็นธรรมชาติ พ้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าเขา สลับกับพืชไร่ พืชสวน ในฤดูฝนจะตกชุกในช่วงเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม และฝนจะทิ้งช่วงในระหว่างเดือนมีนาคม – เมษายน ของทุกปี

การเมืองการปกครอง

เทศบาลตำบลทับช้างแบ่งการปกครองออกเป็น 18 หมู่บ้าน ดังนี้

หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง             นายวสันต์        ตรีวุฒิ             ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 089-2443617

หมู่ที่ 2 บ้านทับสงฆ์             นางอมรรัตน์     บุญสูง            ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 089-5467942

หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหก         นายสุภาพ        ประจิตร          ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 087-0678533

หมู่ที่ 4 บ้านโป่งเจริญชัย       นายปรีชา     ดิษพงษ์ษา         ผู้ใหญ่บ้าน       โทร. 098-8522563

หมู่ที่ 5 บ้านซับตาหัน          นางทิพย์วิมล    ห้วยทราย       ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 087-1450515

หมู่ที่ 6 บ้านไทรงาม            นายอนุชาติ      พุทธรักขิโต     ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 093-2468448

หมู่ที่ 7 บ้านซอยสุขสันต์       นายธงชัย        อรปัญญา        ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 092-3510052

หมู่ที่ 8 บ้านคลองพอก         นายสุโชติ         หมวดเสนา       ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 092-2573296

หมู่ที่ 9 บ้านเขาแดง            นายบุญสิน       ฤทธิ์สันเทียะ     ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 064-3410854

หมู่ที่ 10 บ้านผาสุก             นายกฤษฎา      จันทรา           ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 089-8206102

หมู่ที่ 11 บ้านเนินสมบูรณ์      นายบุญสงค์      ไชยศรี            ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 086-1476636

หมู่ที่ 12 บ้านคลองทรัพย์       นายเอกสิทธิ์      ศรีสุวรรณ        ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 080-1001397

หมู่ที่ 13 บ้านเขาแหลม          นายสนธยา      คล้ายคลึงวงษ์    ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 098-2846297

หมู่ที่ 14 บ้านซอย 76            นายโกมินทร์     อ่อนปราบมาร   ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 084-5656656

หมู่ที่ 15 บ้านใหม่ชัยมงคล      นายสุรินทร์      สุขเปรมปรี       กำนัน        โทร. 082-5355351

หมู่ที่ 16 บ้านคลองตาโนด       นายบุญเลิศ      ราชปักษา        ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 092-4614632

หมู่ที่ 17 บ้านเขาแดงพัฒนา      นายวินนา        ศรีสงคราม       ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 081-3773929

หมู่ที่ 18 บ้านคลองกลาง          นายมนู           สีละคุณ           ผู้ใหญ่บ้าน        โทร. 087-8155063

ประชากร

มีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 5,617 ครัวเรือน จำนวนประชากรทั้งสิ้น 16,386 คน แยกเป็น ชาย 8,248 คน หญิง 8,138 คน ความหนาแน่นของจำนวนประชากร 72.75 คนต่อตารางกิโลเมตร (ข้อมูล สิงหาคม 2561)

สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพ

          การประกอบอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรที่หลากหลาย อาทิ พืชผักสวนครัว จำพวกหอม ผักชี แตงกวา ฯลฯ พืชไร่จำพวกไร่มันสำปะหลัง, ไร่อ้อย, ไร่ข้าวโพด, พืชตระกูลถั่ว เป็นต้น พืชสวนจำพวกมะม่วง, มะขามหวาน, ลำไย, ลิ้นจี่, กระท้อน, มะละกอ, ยางพารา โดยมีแหล่งซื้อยางพาราในตำบลหลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงโคนมเกือบทุกหมู่บ้าน โดยมีสหกรณืโคนมสอยดาว รับซื้อน้ำมันดิบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 มีจำนวนโคนมทั้งหมด 3,000 ตัว กลุ่มอาชีพร้อยพวงมาลัย มีลานมันรับซื้อมันสำปะหลังหลายแห่ง ส่วนอาชีพรองจะประกอลอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลใกล้เคียง

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

โรงแรม/บังกะโล           จำนวน 2 แห่ง             ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1,13

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ         จำนวน 15 แห่ง           ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16

โรงสี                        จำนวน 4 แห่ง             ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1,2,4,12

ลานมันสำปะหลัง          จำนวน 7 แห่ง             ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6,7,12,13,14(มี 2แห่ง)

สหกรณ์โคนม              จำนวน 1 แห่ง             ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

แหล่งรับซื้อยางพารา      จำนวน 4 แห่ง             ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3,5,10,15

โรงงานแป้งมันสำปะหลัง  จำนวน 2 แห่ง             ตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 12 บ.เค.เอส.จำกัด, หมู่ที่ 14 บ.พีที.จันทบุรี สตาร์ท

สหกรณ์การเกษตรนิคมสอยดาว    จำนวน 1 แห่ง   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7

สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์        จำนวน 2 แห่ง   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2,7

ฟาร์มสุกร                  จำนวน 4 แห่ง             ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3,14 (มี 3 แห่ง)

โรงงานผลิตนมพาสเจอร์ไรส์        จำนวน 1 แห่ง   ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 3

สภาพทางสังคม

การศึกษา

– โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทับช้าง, โรงเรียนบ้านทับสงฆ์, โรงเรียนบ้านโป่งเจริญชัย และโรงเรียนบ้านไทรงาม

– โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนเทศบาลทับช้าง 1

– โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง โรงเรียนบ้านทับช้าง

– ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน/ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย บ้านทับสงฆ์, บ้านสะพานหก, บ้านโป่งเจริญชัย, บ้านซับตาหัน, บ้านซอยสุขสันต์, บ้านคลองพอก, บ้านเขาแดง, บ้านเนินสมบูรณ์ และบ้านเขาแดงพัฒนา

– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนของเทศบาลตำบลทับช้าง จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย แห่งที่ 1 หมู่ที่ 8 บ้านคลองพอก จำนวน 50 คน, แห่งที่ 2 หมู่ที่ 7 บ้านซอยสุขสันต์ จำนวน 50 คน, แห่งที่ 3 หมู่ที่ 2 บ้านทับสงฆ์ จำนวน 55 คน, แห่งที่ 4 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหก จำนวน 64 คน, แห่งที่ 5 หมู่ที่ 12 บ้านคลองทรัพย์, แห่งที่ 6 หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง

– ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง

ศาสนา

– วัด จำนวน 13 แห่ง ประกอบด้วย วัดทับช้าง หมู่ที่ 1, วัดทับสงฆ์ หมูที่ 2, วัดสะพานหก หมู่ที่ 3, วัดโป่งเจริญชัย หมู่ที่ 4, วัดเขาแดง หมู่ที่ 9, วัดคลองทรัพย์ หมู่ที่ 12, วัดเขาแหลม หมู่ที่ 13, วัดใหม่ชัยมงคล หมู่ที่ 3, วัดคลองตาโนด หมู่ที่16, วัดยางชุม หมู่ที่ 13, วัดเนินสมบูรณ์ หมู่ที่ 11, วัดไทรงาม หมูที่ 6, วัดป่าหวาย วิปัสสานายาน หมู่ที่ 9

– สำนักสงฆ์ จำนวน 9 แห่ง ประกอบด้วย สำนักสงฆ์ทรายทอง หมู่ที่ 6, สำนักสงฆ์บ้านคลองพอก หมู่ที่ 8, สำนักสงฆ์บ้านผาสุก หมู่ที่ 10, สำนักสงฆ์คลองงูเห่า หมู่ที่ 11, สำนักสงฆ์ซับตาหัน หมู่ที่ 5, สำนักสงฆ์บ้านไทรงาม หมู่ที่ 6, สำนักสงฆ์คลองดินดำ หมู่ที่ 16, สำนักสงฆ์ซอยสุขสันต์ หมู่ที่ 7

– ที่พักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วย ที่พักสงฆ์บ้านคลองพอก หมู่ที่ 8

– นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 อื่น ๆ ร้อยละ 1

การสาธารณสุข

– โรงพยาบาลของรัฐ                                   ไม่มี

– สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน                 จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านไทรงาม

– สถานีอนามัยที่รับผิดชอบในเขตตำบล               จำนวน 4 แห่ง ประกอบด้วย สถานีอนามัยบ้านไทรงาม รับผิดชอบหมู่ที่ 2, 3, 6, 9, 12, 13, 15, 16, 17 ตำบลทับช้าง สถานีอนามัยบ้านตาเรือง รับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 7, 8, 14, 18 ตำบลทับช้าง สถานีอนมัยทุ่งขนาน รับผิดชอบ หมู่ที่ 11 ตำบลทับช้าง สถานีอนามัยกระทิงทอง รับผิดชอบ หมู่ที่ 4, 5, 10 ตำบลทับช้าง

– สถานพยาบาลเอกชน                                จำนวน 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง

– ร้าขายยาแผนปัจจุบัน                                จำนวน 3 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง

– หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง                 จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทับช้าง

– สถานบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคเอดส์                    จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลทับช้าง

– อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

– โรคระบาดที่สำคัญของพื้นที่ตำบลทับช้าง ประกอบด้วย โรคไข้เลือดออก ระบาดในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน ของทุกปี และโรคอุจจาระร่วง ระบาดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี

– ชมรม อสม.ตำบลทับช้าง                             จำนวน 1 กลุ่ม

– สภาวัฒนธรรมตำบลทับช้าง                         จำนวน 1 กลุ่ม

วัฒนธรรมประเพณี

– ทำบุญกลางบ้าน

– ประเพณีลอยกระทง

– ประเพณีสงกรานต์

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

– สถานีตำรวจ                                          ไม่มี (มีตู้ยามสายตรวจ หมู่ที่ 1, 11, 13)

– สถานีดับเพลิง                                        1 แห่ง ที่ทำการเทศบาลตำบลทับช้าง หมู่ที่ 1

– จุดตรวจของหมู่บ้าน                                  18 แห่ง มีทุกหมู่บ้าน

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 8/03/2564
วันนี้
79
เมื่อวานนี้
125
เดือนนี้
4,335
เดือนที่แล้ว
4,335
ปีนี้
10,675
ปีที่แล้ว
30,905
ทั้งหมด
54,676
ไอพี ของคุณ
3.238.134.157
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8/03/2564 79 125 4,335 4,335 10,675 30,905 54,676 3.238.134.157